VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Corteva- vinyl handschoenen chemische samenstelling grafiek pdf ,handschoenen, als aanhoudend of regelmatig herhalend contact kan voorkomen. Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Natuurrubber (latex). Neopreen.Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31· Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen: Handschoenen uit leder Handschoenen uit dikke stof · Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril * RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen · Algemene gegevens · Voorkomen: Vorm: VloeibaarVeiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

niet vereist*** 2.3 Andere gevaren De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT / vPvB in overeenstemming met REACH, bijlage XIII. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische omschrijving Ethylene Vinyl Acetate Copolymer; CAS-RN. basic polymer: 24937-78-8 3.1. Stoffen Niet van toepassing 3.2.

Online chatten

WhatsApp

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische omschrijving: Organische materialen 3.2 Mengsels Dit product is een mengsel. CASRN / EG-Nr. / Indexnr. REACH registratienummer Concentratie Component Indeling: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 CASRN 68037-01-4 EG-Nr. 500-183-1 Indexnr. – 01-2119486452-34 >= 18,0 - <= 28,0 % …

Online chatten

WhatsApp

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische omschrijving: Organische materialen 3.2 Mengsels Dit product is een mengsel. CASRN / EG-Nr. / Indexnr. REACH registratienummer Concentratie Component Indeling: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 CASRN 68037-01-4 EG-Nr. 500-183-1 Indexnr. – 01-2119486452-34 >= 18,0 - <= 28,0 % …

Online chatten

WhatsApp

Productcode : 910XX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD …

Productnaam : Star brite Vinyl Polish & Restorer Pagina 2/11 Uitgiftedatum : 30-05-2016 Vervangt uitgifte d.d : 10-06-2014 INFO CARE SDS P280 hands eyes Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen. P305 + P351 + P338

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Geïdentificeerd gebruik Reagens voor analyse, Chemische productie Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit vei ligheidsinformatieblad. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR G2G-UNIVERSAL

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handschoenen, schorten en laarzen moeten gemaakt zijn van latex, PVC, vinyl of neopreen. Veiligheidsmaskers of chemische veiligheidsbrillen moeten gemaakt zijn van glas, polycarbonaat of acetaat. De fabrikant raadplegen om der geschiktheid voor bepaalde toepassingen te garanderen. DEEL 7: BEHANDELING EN OPSLAG

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR G2G-UNIVERSAL

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handschoenen, schorten en laarzen moeten gemaakt zijn van latex, PVC, vinyl of neopreen. Veiligheidsmaskers of chemische veiligheidsbrillen moeten gemaakt zijn van glas, polycarbonaat of acetaat. De fabrikant raadplegen om der geschiktheid voor bepaalde toepassingen te garanderen. DEEL 7: BEHANDELING EN OPSLAG

Online chatten

WhatsApp

GRID - wiredrawing-europe.org

grafiek. De chemische nijverheid neemt dus slechts 7 procent van het totale aardolieverbruik voor haar rekening. De produktie van kunststoffen neemt daarvan iets meer dan de helft, dit is 4 % van het totaal verbruik, in beslag. Kunststof gebruiken is energie besparen ! 0m jullie een idee te geven van de werkelijke energiebezuini-

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Corteva

Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handschoenen met een beschermingsklasse 4 of hoger (doorbraaktijd groter dan 120 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden

Online chatten

WhatsApp

GRID - wiredrawing-europe.org

grafiek. De chemische nijverheid neemt dus slechts 7 procent van het totale aardolieverbruik voor haar rekening. De produktie van kunststoffen neemt daarvan iets meer dan de helft, dit is 4 % van het totaal verbruik, in beslag. Kunststof gebruiken is energie besparen ! 0m jullie een idee te geven van de werkelijke energiebezuini-

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Stof/preparaat Mengsel ... beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, ... van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Online chatten

WhatsApp

MANCONYL-2 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 91-155-EEG …

kleding en chemisch-resistente handschoenen. Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN 374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Nitril. Polyvinylchloride (PVC of vinyl). Neopreen.

Online chatten

WhatsApp

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

Chemische omschrijving: anorganische en organische verbindingen, Mengsel 3.2 Mengsels ... (handschoenen bestand tegen chemicaliën, bescherming tegen spatten). Indien er een ... dit beschermingsniveau ook zeer afhankelijk is van de specifieke samenstelling van het materiaal waar de handschoen van gemaakt is. De dikte van de handschoen

Online chatten

WhatsApp

GRID - wiredrawing-europe.org

grafiek. De chemische nijverheid neemt dus slechts 7 procent van het totale aardolieverbruik voor haar rekening. De produktie van kunststoffen neemt daarvan iets meer dan de helft, dit is 4 % van het totaal verbruik, in beslag. Kunststof gebruiken is energie besparen ! 0m jullie een idee te geven van de werkelijke energiebezuini-

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsvoorschriften

Vinyl Chloride standaard Pagina 3 van 13 Chemische naam % CAS-nummer EC No. REACH-registratie No. Indeling (EG) nr 1272/2008 M Factor Specifieke concentratie grenzen die zijn Schattingen voor acute toxiciteit Vinyl chloride 0,2 75-01-4 200-831-0 Geen bekend Acute Tox. 1 (Inh Gas); H330 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Inh

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vinyl Shield Overeenkomstig ...

Productnaam Vinyl Shield Chemische naam Product nummer 3-15 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ... RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 30-60% ... dunne katoenen handschoenen in de ...

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Geïdentificeerd gebruik Reagens voor analyse, Chemische productie Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit vei ligheidsinformatieblad. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD MA2090 Adhesive

de beschermingstijd van handschoenen niet nauwkeurig worden geschat. Het wordt aanbevolen dat handschoenen van het volgende materiaal zijn gemaakt: Butylrubber. Laminaat van polyethyleen en ethyleen vinyl alcohol (PE/EVOH). Neopreen. Frequente wisselingen worden aanbevolen. De geselecteerde handschoenen moeten een doorbraaktijd van minstens 6 ...

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Dasic

toereikende chemische weerstand bieden. Opmerking: handschoenen van PVA zijn niet waterdicht en zijn ongeschikt voor gebruik in noodsituaties. Als contact met een heet product mogelijk is of wordt verwacht, worden hittebestendige en warmte-isolerende handschoenen aanbevolen. Bescherming van de luchtwegen: halfgelaat- of

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR G2G-UNIVERSAL

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handschoenen, schorten en laarzen moeten gemaakt zijn van latex, PVC, vinyl of neopreen. Veiligheidsmaskers of chemische veiligheidsbrillen moeten gemaakt zijn van glas, polycarbonaat of acetaat. De fabrikant raadplegen om der geschiktheid voor bepaalde toepassingen te garanderen. DEEL 7: BEHANDELING EN OPSLAG

Online chatten

WhatsApp

ASSYST bvba – VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Polyvinylalcohol ("PVA"). Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Viton. Voorbeelden van aanvaardbare handschoenmaterialen die een barrière vormen omvatten: Natuurrubber (latex). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handschoenen met een beschermingsklasse 3 of

Online chatten

WhatsApp

Dow AgroSciences B.V. Veili

handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Natuurrubber (latex). Neopreen. Nitril/butadieen rubber (“nitril” of “NBR”). Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat (“EVAL”).

Online chatten

WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Stof/preparaat Mengsel ... beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, ... van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Online chatten

WhatsApp

ecoLINE WB 718 - PolyesterShoppen

Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"),

Online chatten

WhatsApp

Copyright ©AoGrand All rights reserved